DOLINA LOGISTYCZNA W LICZBACH

Statystyka Obszaru Funkcjonalnego Dolina Logistyczna

Mieszkańcy gmin oraz przedstawiciele podmiotów społeczno-gospodarczych uczestniczyli w diagnozowaniu potencjału rozwojowego Doliny Logistycznej. Podczas uspołecznionego procesu przygotowywania strategii rozwoju i programów operacyjnych przeprowadzono wywiady, badania ankietowe oraz zorganizowano spotkania z głównymi interesariuszami obszaru Doliny Logistycznej. Wyniki badań przedstawiono poniżej.

Ponadto zawarto także dane statystyczne z lat 2013 – 2016 odnoszące się do 5 obszarów tematycznych: przestrzeń, mieszkańcy, gospodarka, budżet, infrastruktura komunikacyjna dla każdego miasta lub gminy.

DIAGNOZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO DOLINY LOGISTYCZNEJ

Wnioski z badania
opinii mieszkańców

 • ponad 75% ankietowanych oceniło swoje miejsce zamieszkania pozytywnie lub bardzo pozytywnie
 • ponad 60% ankietowanych udzieliło odpowiedzi pozytywnej lub bardzo pozytywnej dotyczącej jakości i dostępności usług publicznych
 • około 50% ankietowanych udzieliło odpowiedzi pozytywnej dotyczącej zagospodarowania przestrzeni
 • 25% badanych oceniło sieć komunikacyjną wysoko lub bardzo wysoko
 • 25% odpowiedzi wskazywało na negatywną lub bardzo negatywną ocenę rynku pracy Pozytywnie lub bardzo pozytywnie o rynku pracy wypowiedziało się ponad 30% badanych
 • niemal połowa badanych wyraziła zadowolenie z perspektywy powstania nowych inwestycji logistycznych. Co czwarty ankietowany wyraża dezaprobatę dla zwiększenia ilości obiektów – w tym magazynów, stanowiących wsparcie dla sektora logistycznego
 • około 40% ankietowanych pozytywnie ocenia wpływ obiektów logistycznych na atrakcyjność okolicy

Wnioski z badania
opinii podmiotów społeczno-gospodarczych

 • sytuacja gospodarcza w obszarze funkcjonalnym jest dobra lub bardzo dobra. W dużej części branż zauważono dynamiczny rozwój potęgowany przez duże inwestycje publiczne
 • w obszarze „Doliny Logistycznej” dominują branże związane z portem. Przekłada się to na znaczący udział zatrudnienia w sektorze transportu, spedycji i logistyki. Uprzemysłowienie regionu jest słabe. Lokalizacja przemysłu stwarza szanse na wzrost popytu na usługi podwykonawcze, a przez to także na szybszy rozwój obszaru. Branże będą rozwijać się najbardziej dynamicznie i staną się silną stroną obszaru funkcjonalnego, to także turystyka, przemysł offshore, usługi. Małe szanse rozwoju ma działalność uciążliwa.
 • rozwój infrastruktury to warunek konieczny do spełnienia nie tylko w kontekście powstania „Doliny Logistycznej”, ale także umożliwienia rozwoju całego regionu
 • nie występuje problem dostępności siły roboczej. Przedsiębiorstwa przygotowują przyszłych pracowników we własnym zakresie, prowadząc kursy i szkolenia wdrażające lub korzystając z oferty firm zewnętrznych – np. agencji pracy. Zauważano niedopasowanie szkolnictwa zawodowego i edukacji wyższej do wymogów rynku pracy. Oczekuje się działań samorządu lokalnego w zakresie poprawy tego stanu.

Aspekty za rok Miasto Gdynia Gmina Kosakowo Miasto Reda Miasto Rumia Miasto Wejherowo Gmina Wejherowo Gmina Gniewino Gmina Liniewo
Powierzchnia [w ha] 2017 1,3514 5,014 3,346 3,010 2,699 19,425 17,627 11,003
Założenia programowe: udział terenów zaangażowanych w obszar DL [w %] 2015 27.9 32.9 3.7 11.9 12.6 11 bd bd
Grunty komunalne [w ha] 2016 2,732 472 243 381 533 614 313 260
W tym podstrefa DL 2013 146.59 85.5 bd 31.75 45.4 bd bd bd
Aspekty Za rok Miasto Gdynia Gmina Kosakowo Miasto Reda Miasto Rumia Miasto Wejherowo Gmina Wejherowo Gmina Gniewino Gmina Liniewo
Liczba ludności 2017 246,306 14,029 25,102 48,632 49,927 25,332 7,497 4,618
Liczba ludności na 1km kw. 2017 1,823 280 750 1,616 1,850 130 43 42
Zmiana liczby ludności [na 1000 mieszkańców] 2017 -2.8 49.8 19.2 11.2 -2.2 25.8 5.6 -5.2
Przyrost naturalny [na 1000 ludności] 2017 -1.87 9.34 10.17 5.26 3.68 11.13 2.67 2.16
Saldo migracji 2017 -90 597 248 220 -246 365 25 -21
Saldo migracji [na 1000 ludności] 2017 -0.4 43.6 10 4.6 -4.9 14.6 3.3 -4.5
Aspekty Za rok Miasto Gdynia Gmina Kosakowo Miasto Reda Miasto Rumia Miasto Wejherowo Gmina Wejherowo Gmina Gniewino Gmina Liniewo
Pracujący [na 1000 ludności] 2016 292 121 97 135 216 174 192 117
Osoby fizyczne prowadzące działalność [na 1000 ludności] 2017 107 125 99 100 85 92 48 54
Podmioty nowozarejestrowane w REGON 2017 3,710 259 390 637 625 339 59 43
Podmioty wykreślone z rejestru REGON 2017 2,686 139 274 480 512 229 56 30
Podmioty wpisane do rejestru REGON [na 10000 ludnosci] 2017 1,634 1,523 1,219 1,263 1,168 1,087 676 699
Aspekty Za rok Miasto Gdynia Gmina Kosakowo Miasto Reda Miasto Rumia Miasto Wejherowo Gmina Wejherowo Gmina Gniewino Gmina Liniewo
Dochody budżetów [ogółem w zł] 2016 1,361,865,656.62 69,686,408.85 84,187,667.06 173,574,724.09 198,049,489.03 107,791,034.22 44,682,499.26 23,075,575.08
Dochód na mieszkańca [w zł] 2016 5,506.29185 5,332.19136 3,461.23698 3,619.08059 3,950.79673 4,422.55915 5,997.65091 4,959.28972
Wydatki budżetu [ogółem w zł] 2016 1,305,725,001.67 55,100,009.39 81,942,934.5 163,129,209.5 201,007,796.24 110,804,084 41,982,540.04 20,453,569.69
Wydatki na mieszkańca [w zł] 2016 5,279.30409 4,216.08458 3,368.94851 3,401.28875 4,009.81061 4,546.18159 5,635.24027 4,395.78115
Wydatki w dziale: transport łączność 2016 216,066,085.55 6,509,112.78 5,478,136.57 11,397,424.06 22,314,720.76 12,935,039.82 87,0171.42 81,3378.14
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem [w %] 2016 5.8 13.39 8.8 9.07 14.48 17.8 6.88 8.75
Aspekty Za rok Miasto Gdynia Gmina Kosakowo Miasto Reda Miasto Rumia Miasto Wejherowo Gmina Wejherowo Gmina Gniewino Gmina Liniewo
Sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych [w km] 2013 396.4 98.57 72.41 143.31 98.6 285.43 bd bd
Sieć dróg publicznych w podstrefie DL [w km] 2013 29.4 6.7 6.3 3.91 20.88 12.7 bd bd

DOLINA LOGISTYCZNA

To płaszczyzna współpracy gmin i kluczowych podmiotów publicznych, gospodarczych, instytucji i placówek naukowych oraz edukacyjnych. Więcej…

KONTAKT

 (58) 668 20 10
(58) 668 21 12
politykagospodarcza@gdynia.pl
  ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia