CZYM JEST DOLINA LOGISTYCZNA

Mapa obszaru funkcjonalnego Doliny Logistycznej

„Dolina Logistyczna” to płaszczyzna współpracy gmin i kluczowych podmiotów publicznych, gospodarczych, instytucji i placówek naukowych oraz edukacyjnych.

Dolina Logistyczna to projekt służący zagospodarowaniu rozległego obszaru obejmującego 8 sąsiadujących ze sobą gmin (Miasto Gdynia, Gmina Kosakowo, Miasto Reda, Miasto Rumia, Miasto Wejherowo, Gmina Wejherowo, Gmina Liniewo, Gmina Gniewino) jako centrum usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych.

UWARUNKOWANIA POWSTANIA

Renta położenia w bezpośrednim zapleczu Portu w Gdyni – jednego z trzech głównych portów morskich w Polsce – sprzyja rozwojowi sektora usług logistycznych, transportowych i produkcji oraz usług towarzyszących. W obszarze znajdują się tereny przeznaczone na wielkopowierzchniowe obiekty magazynowe, place składowe, parkingi, obiekty przemysłowe, a także obiekty zaplecza socjalnego, usługowe i biurowe.

Dolina Logistyczna – Morska Strefa Ekonomiczna – jest jedną wśród 21 wyróżnionych w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku platform multimodalnych, które powstaną w ramach unijnej sieci korytarzy transportowych (TEN-T).

W ramach projektu „NORDA – Północny Biegun Wzrostu” opracowano dla obszaru dokumenty strategiczne – strategię i programy operacyjne dla jej wdrożenia. Zidentyfikowano przestrzenie współdziałania, w tym przede wszystkim koordynację planów strategicznych i zagospodarowania przestrzennego, w tym: dostępności transportowej obszaru i wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, aktywizacji terenów dla nowych inwestycji i rozwoju przemysłu, promocji gospodarczej, ścisłej współpracy z głównymi interesariuszami życia gospodarczego oraz środkami naukowo – badawczymi, badawczymi i edukacyjnymi m.in. w sferze dopasowania edukacji do potrzeb i oczekiwań pracodawców.

PRZESŁANKI ROZWOJU

Położenie w osi korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk

Dolina Logistyczna jest obszarem skupiającym odcinki tzw. „ostatniej mili” połączeń lądowych i morskich – drogowych i kolejowych z portem morskim w Gdyni i Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz autostradą morską Gdynia – Karlskrona.


Gdyński port jako węzeł logistyczny w sieci bazowej europejskich korytarzy transportowych TEN-T

Port stanowi miejsce lokalizacji wielu przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjnego przemysłu morskiego: Bałtycki Port Nowych Technologii PSSE skupia na obszarze 10 ha innowacyjne firmy stoczniowe; na powierzchni kolejnych 40 ha rozwijają się pozostałe firmy w tej branży, w tym kolebka przemysłu stoczniowego – Stocznia Remontowa „Nauta”; w bezpośrednim otoczeniu działalność prowadzi ok. 200 firm sektora TSL.


Położenie gdyńskiego portu w bliskim centrum miasta

Ograniczona powierzchnia terenów rozwojowych Portu wymusza na firmach zlokalizowanych w jego obszarze rozwijanie działalności poza jego granicami. We wszystkich gminach wchodzących w skład Doliny Logistycznej znajdują się tereny rozwojowe wskazane w dokumentach planistycznych, możliwe do zagospodarowania przez firmy portowe.


Dobra dostępność siły roboczej i szeroka baza studentów i absolwentów szkół wyższych

Atut ten związany jest z lokalizacją w strefie bezpośredniego oddziaływania Obszaru Metropolitalnego.


Dostępne zasoby nieruchomości na terenie wszystkich jednostek samorządowych z możliwościami zagospodarowania

Baza danych prezentująca tereny i obiekty inwestycyjne na obszarze Doliny Logistycznej dostępna jest na stronie www.investnorda.pl.


Sąsiedztwo z atrakcyjnymi terenami, dostęp do dóbr kultury obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy Norda

Bliskość atrakcyjnych terenów rekreacyjno – wypoczynkowych podnosi znacząco jakość życia w obszarze.


KLUCZOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego dla OF Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą do 2050

 • Wsparcie rozwoju branży portowo-morskiej i powiązań przedsiębiorstw OF Dolina Logistyczna
 • Rozwój inteligentnych przemysłów i usług morskich
 • Promocja przemian w branży stoczniowej i offshore
 • Platforma wiedzy OF Dolina Logistyczna
 • Promocja nakierowana na pozyskiwanie strategicznych inwestorów

Program operacyjny w zakresie rozwoju transportu dla OF Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

 • Transport drogowy: Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT), Droga Czerwona, modernizacja Estakady Kwiatkowskiego, ulice: Nowa Węglowa w Gdyni oraz Derdowskiego w Kosakowie
 • Transport kolejowy: modernizacja linii kolejowej 201 na odcinku Maksymilianowo – Gdynia, modernizacja linii kolejowej 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk i wydłużenie linii SKM do Wejherowa, budowa kolei aglomeracyjnej Gdynia Główna – Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, rewitalizacja linii kolejowej nr 230
 • Transport lotniczy: uruchomienie Lotniska Gdynia – Kosakowo
 • Integracja infrastruktury transportu: budowa publicznego terminala intermodalnego, budowa parkingu centralnego do obsługi Portu Gdynia i Doliny Logistycznej, budowa dworca autobusowego

Program operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla OF Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą do 2050

 • Pilotażowe studium OF Dolina Logistyczna
 • Program rewitalizacji zidentyfikowanych obszarów problemowych w zasięgu wpływu OF Dolina Logistyczna
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tzw. rdzenia OF Dolina Logistyczna
 • Tworzenie bazy zasobu gruntów inwestycyjnych w OF Dolina Logistyczna

DOLINA LOGISTYCZNA

To płaszczyzna współpracy gmin i kluczowych podmiotów publicznych, gospodarczych, instytucji i placówek naukowych oraz edukacyjnych. Więcej…

KONTAKT

 (58) 668 20 10
(58) 668 21 12
politykagospodarcza@gdynia.pl
  ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia