DOLINA LOGISTYCZNA W LICZBACH

Statystyka Obszaru Funkcjonalnego Dolina Logistyczna

Mieszkańcy gmin oraz przedstawiciele podmiotów społeczno-gospodarczych uczestniczyli w diagnozowaniu potencjału rozwojowego Doliny Logistycznej. Podczas uspołecznionego procesu przygotowywania strategii rozwoju i programów operacyjnych przeprowadzono wywiady, badania ankietowe oraz zorganizowano spotkania z głównymi interesariuszami obszaru Doliny Logistycznej. Wyniki badań przedstawiono poniżej.

Ponadto zawarto także dane statystyczne z lat 2013 – 2016 odnoszące się do 5 obszarów tematycznych: przestrzeń, mieszkańcy, gospodarka, budżet, infrastruktura komunikacyjna dla każdego miasta lub gminy.

DIAGNOZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO DOLINY LOGISTYCZNEJ

Wnioski z badania
opinii mieszkańców

 • ponad 75% ankietowanych oceniło swoje miejsce zamieszkania pozytywnie lub bardzo pozytywnie
 • ponad 60% ankietowanych udzieliło odpowiedzi pozytywnej lub bardzo pozytywnej dotyczącej jakości i dostępności usług publicznych
 • około 50% ankietowanych udzieliło odpowiedzi pozytywnej dotyczącej zagospodarowania przestrzeni
 • 25% badanych oceniło sieć komunikacyjną wysoko lub bardzo wysoko
 • 25% odpowiedzi wskazywało na negatywną lub bardzo negatywną ocenę rynku pracy Pozytywnie lub bardzo pozytywnie o rynku pracy wypowiedziało się ponad 30% badanych
 • niemal połowa badanych wyraziła zadowolenie z perspektywy powstania nowych inwestycji logistycznych. Co czwarty ankietowany wyraża dezaprobatę dla zwiększenia ilości obiektów – w tym magazynów, stanowiących wsparcie dla sektora logistycznego
 • około 40% ankietowanych pozytywnie ocenia wpływ obiektów logistycznych na atrakcyjność okolicy

Wnioski z badania
opinii podmiotów społeczno-gospodarczych

 • sytuacja gospodarcza w obszarze funkcjonalnym jest dobra lub bardzo dobra. W dużej części branż zauważono dynamiczny rozwój potęgowany przez duże inwestycje publiczne
 • w obszarze „Doliny Logistycznej” dominują branże związane z portem. Przekłada się to na znaczący udział zatrudnienia w sektorze transportu, spedycji i logistyki. Uprzemysłowienie regionu jest słabe. Lokalizacja przemysłu stwarza szanse na wzrost popytu na usługi podwykonawcze, a przez to także na szybszy rozwój obszaru. Branże będą rozwijać się najbardziej dynamicznie i staną się silną stroną obszaru funkcjonalnego, to także turystyka, przemysł offshore, usługi. Małe szanse rozwoju ma działalność uciążliwa.
 • rozwój infrastruktury to warunek konieczny do spełnienia nie tylko w kontekście powstania „Doliny Logistycznej”, ale także umożliwienia rozwoju całego regionu
 • nie występuje problem dostępności siły roboczej. Przedsiębiorstwa przygotowują przyszłych pracowników we własnym zakresie, prowadząc kursy i szkolenia wdrażające lub korzystając z oferty firm zewnętrznych – np. agencji pracy. Zauważano niedopasowanie szkolnictwa zawodowego i edukacji wyższej do wymogów rynku pracy. Oczekuje się działań samorządu lokalnego w zakresie poprawy tego stanu.

Aspekty za rok Miasto Gdynia Gmina Kosakowo Miasto Reda Miasto Rumia Miasto Wejherowo Gmina Wejherowo Gmina Gniewino Gmina Liniewo
Powierzchnia [w ha] 2016 1,3514 5,014 3,346 3,010 2,699 19,425 17,627 11,003
Założenia programowe: udział terenów zaangażowanych w obszar DL [w %] 2015 27.9 32.9 3.7 11.9 12.6 11 bd bd
Grunty komunalne [w ha] 2016 2,732 472 243 381 533 614 313 260
W tym podstrefa DL 2013 146.59 85.5 bd 31.75 45.4 bd bd bd
Aspekty Za rok Miasto Gdynia Gmina Kosakowo Miasto Reda Miasto Rumia Miasto Wejherowo Gmina Wejherowo Gmina Gniewino Gmina Liniewo
Liczba ludności 2016 246,991 13,364 24,630 48,095 50,039 24,695 7,455 4,642
Liczba ludności na 1km kw. 2016 1,827.67 266.53 736.1 1,597.84 1,853.98 127.13 42.29 42.19
Zmiana liczby ludności [na 1000 mieszkańców] 2016 -1.97 43 25.01 5.92 -3.5 26.09 4.04 0
Przyrost naturalny [na 1000 ludności] 2016 -1.07145 5.66225 11.1006 4.35771 2.79279 8.65712 0.80537 1.28949
Saldo migracji 2016 -40 459 323 107 -216 299 21 -4
Saldo migracji [na 1000 ludności] 2016 -0.16173 35.12128 13.27961 2.23098 -4.30888 12.26767 2.81879 -0.85966
Aspekty Za rok Miasto Gdynia Gmina Kosakowo Miasto Reda Miasto Rumia Miasto Wejherowo Gmina Wejherowo Gmina Gniewino Gmina Liniewo
Pracujący [na 1000 ludności] 2015 283 132 92 139 205 182 210 98
Osoby fizyczne prowadzące działalność [na 1000 ludności] 2016 105 121 97 99 84 89 48 105
Podmioty nowozarejestrowane w REGON 2016 142 167 155 127 120 108 81 71
Podmioty wykreślone z rejestru REGON 2016 113 121 103 104 107 104 77 71
Podmioty wpisane do rejestru REGON [na 10000 ludnosci] 2016 1,592 1,467 1,187 1,244 1,152 1,050 679 679
Aspekty Za rok Miasto Gdynia Gmina Kosakowo Miasto Reda Miasto Rumia Miasto Wejherowo Gmina Wejherowo Gmina Gniewino Gmina Liniewo
Dochody budżetów [ogółem w zł] 2016 1,361,865,656.62 69,686,408.85 84,187,667.06 173,574,724.09 198,049,489.03 107,791,034.22 44,682,499.26 23,075,575.08
Dochód na mieszkańca [w zł] 2016 5,506.29185 5,332.19136 3,461.23698 3,619.08059 3,950.79673 4,422.55915 5,997.65091 4,959.28972
Wydatki budżetu [ogółem w zł] 2016 1,305,725,001.67 55,100,009.39 81,942,934.5 163,129,209.5 201,007,796.24 110,804,084 41,982,540.04 20,453,569.69
Wydatki na mieszkańca [w zł] 2016 5,279.30409 4,216.08458 3,368.94851 3,401.28875 4,009.81061 4,546.18159 5,635.24027 4,395.78115
Wydatki w dziale: transport łączność 2016 216,066,085.55 6,509,112.78 5,478,136.57 11,397,424.06 22,314,720.76 12,935,039.82 87,0171.42 81,3378.14
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem [w %] 2016 5.8 13.39 8.8 9.07 14.48 17.8 6.88 8.75
Aspekty Za rok Miasto Gdynia Gmina Kosakowo Miasto Reda Miasto Rumia Miasto Wejherowo Gmina Wejherowo Gmina Gniewino Gmina Liniewo
Sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych [w km] 2013 396.4 98.57 72.41 143.31 98.6 285.43 bd bd
Sieć dróg publicznych w podstrefie DL [w km] 2013 29.4 6.7 6.3 3.91 20.88 12.7 bd bd

DOLINA LOGISTYCZNA

To płaszczyzna współpracy gmin i kluczowych podmiotów publicznych, gospodarczych, instytucji i placówek naukowych oraz edukacyjnych. Więcej…

KONTAKT

 (58) 668 20 10
(58) 668 21 12
politykagospodarcza@gdynia.pl
  ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia